Заповеди

 

ІІ учебен срок на учебната 2021-2022г.

2021/2022

Дневен режим

Годишен план за дейността

План за сигурността

Правилник за дейността на училището

Страдегия за развитие

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

Заповед пла-прием за учебна 2021-2022 година

План за действие по БДП

Програма за превенция на ранното напускана на училище

Програма предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици отуязвими групи

Седмично разписание начален етап 2021-2022

Седмично разписание прогимназиален етап 2021-2022

Часове ЦОУД


Архив 2020/2021

План за действие БДП

Дневен режим

Седмично разписание начален етап 2020/2021г.

Седмично разписание прогимназиален етап І срок 2020/2021г.

Часове ЦОУД

Учебен план 1-7 клас

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Програма за превенция на ранно напускане на училището

Правилник за дейността

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за сигурност

План за дейността на основно училище

Eтичен кодекс