План за действие БДП

Дневен режим

Седмично разписание начален етап 2020/2021г.

Седмично разписание прогимназиален етап І срок 2020/2021г.

Часове ЦОУД

Учебен план 1-7 клас

Прием след 7 клас

Заповед план прием за учебната 2020/2021 година

Документи за прием в I клас

  • Заявление първи клас
  • Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал);
  • Копие от акта за раждане;
  • Заявление за избираеми часове

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Програма за превенция на ранно напускане на училището

Правилник за дейността

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за сигурност

План за дейността на основно училище

Eтичен кодекс