УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

Правилник за дейността на училището  2022-2023

План за дейността на училището за учебната 2022/2023 година

План за сигурност

Стратегия за развитие на училището за периода 2022/2027 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2022/2023 г.

Етичен кодекс

План за квалификационна дейност2022 /2023

План на комисията по БДП

Заповед план -прием 2022/2023 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

План за действие 2022/2023год. по БДП на МОН

Седмично разписание 1-7 клас за учебната 2022/2023 година – II срок

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебна 2022/2023 година

Седмично разписание 5-7 клас за учебна 2022/2023 година – II срок

Седмично разписание ЦОУД начален етап, II срок на учебна 2022/2023 година

Седмично разписание ЦОУД прогимназиален етап, II срок на учебна 2022/2023 година

Седмично разписание 1-4 клас за учебната 2022/2023 година – I срок

Седмично разписание 5-7 клас за учебната 2022/2023 година – I срок

Седмично разписание ЦОУД начален етап,  I срок на учебна 2022/2023 година

Седмично разписание ЦОУД прогимназиален етап, I срок  на учебна 2022/2023 година

2022/2023


Архив 2021/2022

ІІ учебен срок на учебната 2021-2022г.

2021/2022

Дневен режим

Годишен план за дейността

План за сигурността

Правилник за дейността на училището

Страдегия за развитие

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

Заповед план-прием за учебна 2021-2022 година

План за действие по БДП

Програма за превенция на ранното напускана на училище

Програма предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици отуязвими групи

Седмично разписание начален етап 2021-2022

Седмично разписание прогимназиален етап 2021-2022

Часове ЦОУД


Архив 2020/2021

План за действие БДП

Дневен режим

Седмично разписание начален етап 2020/2021г.

Седмично разписание прогимназиален етап І срок 2020/2021г.

Часове ЦОУД

Учебен план 1-7 клас

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Програма за превенция на ранно напускане на училището

Правилник за дейността

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за сигурност

План за дейността на основно училище

Eтичен кодекс