https://oud.mon.bg/#

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

2020/2021 учебна година

Училището работи по Дейност 6 : Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране).

Сформирани са два клуба:

  1. „ Приятели с компютъра ” – начален етап

Ръководител Цветелина Димова – старши начален учител начален етап

Брой участници – 12 ученика от 2 клас

Период на участие от 01.12.2020г. – 14.05.2021г.

Брой часове по програмата – 70 часа

  1. „С компютъра е интересно ” – начален етап

Ръководител Росица Гълъбова – старши начален учител начален етап

Брой участници – 12 ученика от 2 клас

Период на участие от 01.12.2020г. – 14.05.2021г.

Брой часове по програмата – 70 часа


АРХИВ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

2019/2020 учебна година

Училището работи по Дейност 6 : Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране).
Сформирани са два клуба
1. „ Приятели с компютъра ” – начален етап
Ръководител Цветелина Димова – старши начален учител начален етап
Брой участници – 12 ученика от І клас
Период на участие от 20.01.2020г. – 15.05.2020г.
Брой часове по програмата – 70 часа
2. „С компютъра е интересно „ – начален етап
Ръководител Росица Гълъбова – старши начален учител начален етап
Брой участници – 12 ученика от І клас
Период на участие от 20.01.2020г. – 15.05.2020г.
Брой часове по програмата – 70 часа