СЪСТАВ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЗА УЧЕБНАТА  2016/2017 г.

  1. Елена Маздрашка –  майка на ученици в Iб и   IIIб клас  –  председател

  2. Наташка Неновска – майка на ученик в IIIa  клас

  3. Йована Николчева – майка на ученици в IIIб и VIIб клас

  4. Виолета Митова – майка на ученик от IIб клас

  5. Елена Нанова – представител на община Мездра

РЕЗЕРВИ:

  1. Живка Гешева – майка на ученици от Iа и VIIа клас

  2. Мирослав Каменов – баща на ученик в VI а клас