Проект BG-RRP-1.015-0194 „Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра


           Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ “ – Мездра е одобрено за участие по проект „„Изграждане на училищна STEM среда“
за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Инвестицията възлиза на 252487,81 лева .
Кратко описание на проекта:
Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).
Цели на проекта:
Осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.
Резултати:
Изградена STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училището.

Проект BG-RRP-1.015-0194 „Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра, Е  ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ по Националния план за възстановяване и устойчивост.