проект BG05M2OP001-5.001-0001

 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове