ГРАФИК

за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден през II учебен срок на учебната 2023/2024 годиназа

 начало 14,00 часа

 

Учител Учебен предмет Ден от седмицата Място на провеждане
1 Росица Гълъбова 1.а клас Понеделник Стая 14
2 Цветелина Димова 1.б клас Понеделник Стая 13
3. Мирослава Медньова 2 клас Понеделник Стая 11
4. Ина Петрова 3.б клас Понеделник Стая 24
5. Нели Стоянова 4.а клас Понеделник Стая 21
6. Николай Дюлгеров Англ.език, ЧО Понеделник  Стая 12
7 Биляна Цанова Математика Понеделник  Стая 32
8 Красинка Николова БЕЛ Понеделник  Стая 43
9 Диляна  Ватова ЧП,БЗО,ХООС,ФА Понеделник Стая 46
10 Рамона  Георгиева Индивидуална работа Понеделник Стая 37
11 Глория Николова  3.а клас Вторник Стая 23
12 Катинка Диковска 4. б клас Вторник Стая 22
13 Румяна Антова ИЦ, ГИ Вторник Стая 33
14 Даниела Сотирова БЕЛ Сряда Стая 42
15 Христо Христов Индивидуална работа Вторник Стая 37
16 Христина Иванова Индивидуална работа Сряда Стая 37
17 Валтер Христов Индивидуална работа Петък Стая 35
18 Иванка Радкова Английски език Понеделник  Стая 33
19 Павлин Петров БЕЛ Петък Стая 46

 

 

ГАЛИНА БОГДАНОВА

Директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Мездра


 

 

ГРАФИК

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ПРЕЗ  II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Учител Учебен предмет Ден от седмицата Час на провеждане Място на провеждане
1  Николай Дюлгеров Английски език Понеделник 13,20 Стая 12
2 Цветелина Димова 1.б клас Вторник 13,00 Стая 13
3 Ина Петрова 3.б клас Вторник 13,15 Стая 11
4 Красинка Николова БЕЛ Вторник 14,00 Стая 43
5 Иванка Радкова Английски  език Вторник 14,00 Стая 33
6 Диян Печеняшки Математика Вторник 13,00 Стая 42
7 Румяна Антова ГИ Вторник 14,15 Стая 31
8 Диляна Ватова БЗО, ХООС,ФА,ЧП Вторник 13,40 Стая 46
9 Мая Умарска Из.изкуство Вторник 15,30 Стая 47
10 Росица Гълъбова 1.а клас Сряда 12,20 Стая 14
11 Глория Николова 3.а клас Сряда 13,30 Стая 23
12 Нели Стоянова 4.а клас Сряда 13,15 Стая 22
13 Катинка Диковска 4. б клас Сряда 13,15 Стая 22
14 Даниела Сотирова БЕЛ Четвъртък 14,00 Стая 42
15 Рени Славейкова Математика Четвъртък 15,30 Стая 43
16 Биляна Цанова математика Четвъртък 13,15 Стая 33
17 Тони Яшова Музика Четвъртък 15,00 Стая 31
18 Мирослава Медньова 2 клас Петък 12,15 Стая 11
19 Румяна Антова ИЦ Петък 13,15 Стая 31
20 Павлин Петров БЕЛ Четвъртък 13,30 Стая 46

Да се има предвид! Предвидената честота на провеждане на допълнителните консултации по учебни предмети извън редовните учебни часове е съобразно  с конкретните училищни условия.

 

ГАЛИНА БОГДАНОВА

Директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Мездра

 

 


 

 

ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

      1. Брой на паралелките в І и V клас както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                       Първи клас – 2 паралелки
 Клас Наименование на избираеми учебни часове, 2023/2024 година Наименование на факултативни  часове, 2023/2024 година Форма на обучение Брой паралелки Брой ученици в паралелка
І Български език и литература – 2 часа

Математика  – 1 час

Дневна  2 22

 

Пети клас – 2 паралелка

 Клас Наименование на избираеми учебни часове, 2023/2024 година Наименование на факултативни  часове, 2023/2024 година Форма на обучение Брой паралелки Брой ученици в паралелка
V БЕЛ — 1,5 часа

Математика – 1 час

Дневна 2 26

 

2.Брой на местата в паралелките в І и V клас

Първи клас – минимален брой 16 ученици, максимален брой – 22 ученици

Пети клас –    минимален брой 18 ученици, максимален брой – 26 ученици

 

3.Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях: към 27.03.2023 год.

   Клас Вид на паралелката 

(общообр., профилирана, 

професионална, непрофилирана)

Профил / Специалност Брой  места Изучаван  чужд  език
2.а Общообразователна Английски език
3.а Общообразователна 2 Английски език
3.б Общообразователна 5 Английски език
4.а Общообразователна 7 Английски език
4.б Общообразователна 8 Английски език
6.а Общообразователна Английски език
7.а Общообразователна 7 Английски език
7.б Общообразователна 6 Английски език

 

4.Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

І клас –    2 групи, с максимален брой 20 ученици

ІІ клас –   1 група, с максимален брой 23 ученици

ІІІ клас –  2 групи, с максимален брой 20 ученици

ІV клас –  1 група, с максимален брой 23 ученици

V клас –   1 група, с максимален брой 25 ученици

VІ клас –  1 група, с максимален брой 25 ученици

VІІ клас – 1 група, с максимален брой 25 ученици

 

Необходими документи за прием в I-ви клас:

  1. Заявление по образец;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал);
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Заявление за избираеми часове
  5. Работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудова заетост на семейството“ .

 

Как да разговаряте с децата си за COVID-19

Прочетете