Брой на паралелките в І и V клас както следва:

Първи клас – 2 паралелки

 Клас Наименование на избираеми учебни часове,   2023/2024 година Наименование на факултативни  часове,  2023/2024 година Форма на обучение Брой паралелки Брой ученици в паралелка
І Български език и литература – 2 часа

Математика  – 1 час

Дневна  2 22

 

Пети клас – 2 паралелка

 Клас Наименование на избираеми учебни часове, 2023/2024 година Наименование на факултативни  часове, 2023/2024 година Форма на обучение Брой паралелки Брой ученици в паралелка
V БЕЛ — 1,5 часа

Математика – 1 час

Дневна 2 26

 

2.Брой на местата в паралелките в І и V клас

Първи клас – минимален брой 16 ученици, максимален брой – 22 ученици

Пети клас –    минимален брой 18 ученици, максимален брой – 26 ученици

 

3.Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях: към 27.03.2023 год.

   Клас Вид на паралелката 

(общообр., профилирана, 

професионална, непрофилирана)

Профил / Специалност Брой  места Изучаван  чужд  език
2.а Общообразователна Английски език
3.а Общообразователна 2 Английски език
3.б Общообразователна 5 Английски език
4.а Общообразователна 7 Английски език
4.б Общообразователна 8 Английски език
6.а Общообразователна Английски език
7.а Общообразователна 7 Английски език
7.б Общообразователна 6 Английски език

 

4.Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

І клас –    2 групи, с максимален брой 20 ученици

ІІ клас –   1 група, с максимален брой 23 ученици

ІІІ клас –  2 групи, с максимален брой 20 ученици

ІV клас –  1 група, с максимален брой 23 ученици

V клас –   1 група, с максимален брой 25 ученици

VІ клас –  1 група, с максимален брой 25 ученици

VІІ клас – 1 група, с максимален брой 25 ученици

 

ГАЛИНА БОГДАНОВА

Директор на Основно училище

„Свети свети Кирил и Методий“ –  Мездра